Lenin klassivõitluse vormide mitmekesisusest

Missugused põhilised nõuded peab esitama iga marksist võitlusvormide küsimuse käsitlemisele? Esiteks, marksism erineb sotsialismi kõikidest primitiivsetest vormidest sellega, et ta ei seo liikumist mingi ühe kindlakskujunenud võitlusvormiga. Ta tunnistab kõige erinevamaid võitlusvorme, kusjuures ta ei “mõtle” neid “välja”, vaid ainult üldistab, organiseerib, annab teadliku sisu revolutsiooniliste klasside nendele võitlusvormidele, mis tekivad liikumise käigus iseenesest. Olles kahtlemata vaenulik igasuguste abstraktsete vormelite, igasuguste doktrinäärsete retseptide vastu, nõuab marksism tähelepanelikku suhtumist käimasolevasse massilisse võitlusesse, mis liikumise arenemisega, masside teadlikkuse kasvuga, majanduslike ja poliitiliste kriiside süvenemisega tekitab üha uusi ja üha mitmekesisemaid kaitse- ja pealetungimeetodeid. Sellepärast marksism kindlasti ei ütle ära mitte mingisugustest võitlusvormidest. Marksism ei piirdu ühelgi juhul võimalike ja ainult võitluse antud momendil olemasolevate vormidega, tunnistades, et uued, selle ajajärgu tegelastele tundmatud võitlusvormid on antud sotsiaalse konjunktuuri muutumise korral vältimatud. Selles suhtes marksism õpib, kui nii võib öelda, massi praktikast, on kaugel pretensioonist õpetada massidele kabineti “süstemaatikute” poolt väljamõeldud võitlusvorme. Me teame, – ütles näiteks Kautsky sotsiaalse revolutsiooni vorme käsitledes, – et lähenev kriis toob meile uusi võitlusvorme, mida me praegu ei suuda ette näha.

Teiseks nõuab marksism tingimata, et võitlusvormide küsimust käsitletaks ajalooliselt. Üles seada see küsimus väljaspool konkreetset ajaloolist olukorda tähendab mitte mõista dialektilise materialismi aabitsatõdesid. Majandusliku evolutsiooni erinevatel momentidel, sõltuvalt mitmesugustest poliitilistest, rahvuslik-kultuurilistest, eluolulistest jne. tingimustest, nihkuvad esiplaanile erinevad võitlusvormid, muutudes peamisteks võitlusvormideks, sellega seoses aga muutuvad omakorda ka teisejärgulised, kõrvalised võitlusvormid. Katsuda vastata jah või ei küsimusele teatud võitlusvahendi kohta, vaatlemata üksikasjaliselt antud liikumise konkreetset olukorda tema arenemise antud astmel, – tähendab täielikult lahkuda marksismi pinnalt.

Niisugused on kaks teoreetilist põhiteesi, millest me peame juhinduma…

V. I. Lenin, Partisanisõda. Teosed, 11. köide.

//

Advertisements